به همین سادگی

به همین سادگی

فاطمه حیدری

روستا همه اش خیر است و برکت، لبخند است و امید، حرکت است و رشد که در میانه سختی ها و رنج ها و دشواری ها معنا می یابد نه در راحتی و آسودگی و آسانی

دایره پرواز

دایره پرواز

فاطمه حسین مردی

دیسک را پرتاب می کند و چشم می دوزد تا اوج و فرود خواسته هایش را ببیند؛ 1چرخش، 2چرخش، 3 چرخش و پرتاب.

کرونا هست؛ نیست!

کرونا هست؛ نیست!

محدثه مدنی

باز هم مصوبات سلامت دست به کار شدند و مشاغل درجه های پایین تر از یک را در شهرهای کرونا زده تعطیل کردند تا از جولان این ویروس که حالا چندملیتی شده

رمضانِ زیبا

رمضانِ زیبا

فاطمه عابدینی

اگرچه قرآن های مساجد گوشه نشین تر شدند ،اما قرآن های طاقچه هاعزیز تر شدند .نذورات و افطاری ها آرایششان تغییر کرد و بیرون بر شدند

دختران خط شکن

دختران خط شکن

فاطمه عابدینی

ورزشکار ، مربی ، همسر ، مادر و پیشرو ورزش بانوان در شهرستان چاراویماق. نقش هایش چنان باهم و با وجودش گره خورده است که بین این نقش ها و عنوان ها مرزی به چشم نمی آید.

باشگاه عکاسان

به همین سادگی
به همین سادگی
فاطمه حیدری

روستا همه اش خیر است و برکت، لبخند است و امید، حرکت است و رشد که در میانه سختی ها و رنج ها و دشواری ها معنا می یابد نه در راحتی و آسودگی و آسانی

دایره پرواز
دایره پرواز
فاطمه حسین مردی

دیسک را پرتاب می کند و چشم می دوزد تا اوج و فرود خواسته هایش را ببیند؛ 1چرخش، 2چرخش، 3 چرخش و پرتاب.

کرونا هست؛ نیست!
کرونا هست؛ نیست!
محدثه مدنی

باز هم مصوبات سلامت دست به کار شدند و مشاغل درجه های پایین تر از یک را در شهرهای کرونا زده تعطیل کردند تا از جولان این ویروس که حالا چندملیتی شده

رمضانِ زیبا
رمضانِ زیبا
فاطمه عابدینی

اگرچه قرآن های مساجد گوشه نشین تر شدند ،اما قرآن های طاقچه هاعزیز تر شدند .نذورات و افطاری ها آرایششان تغییر کرد و بیرون بر شدند

دختران خط شکن
دختران خط شکن
فاطمه عابدینی

ورزشکار ، مربی ، همسر ، مادر و پیشرو ورزش بانوان در شهرستان چاراویماق. نقش هایش چنان باهم و با وجودش گره خورده است که بین این نقش ها و عنوان ها مرزی به چشم نمی آید.