تیم سو ایمیج

مدیرآژانس مستند سو

مجتبی حیدری

مسئول تحقیق و توسعه

فاطمه حیدری

سردبیر

صبا هاشمی

دبیر بخش ویدیو

مهدی رشوند

دبیر باشگاه عکاسان

زهرا استادزاده

عکاسان حرفه ای

مدیرآژانس مستند سو

مجتبی حیدری

کارگردان - تصویربردار - عکاس

دبیر باشگاه عکاسان

زهرا استادزاده

عکاس ـ تصویربردار

مریم سردشتی

عکاس ـ تصویر بردار

پوریا ترابی

عکاس ـ تصویربردار

سید متین هاشمی

محدثه مدنی

عضو فعال باشگاه عکاسان

فاطمه عابدینی

عضو باشگاه عکاسان

فاطمه حسین مردی

عضو فعال باشگاه عکاسان

شیما فیض نسب

عضو باشگاه عکاسان