تیم مدیریت

مدیرآژانس مستند سو

مجتبی حیدری

مسئول تحقیق و توسعه

فاطمه حیدری

سردبیر

صبا هاشمی

دبیر بخش ویدیو

مهدی رشوند

دبیر باشگاه عکاسان

زهرا استادزاده

تیم تولید

مدیرآژانس مستند سو

مجتبی حیدری

کارگردان - تصویربردار - عکاس

دبیر باشگاه عکاسان

زهرا استادزاده

عکاس ـ تصویربردار

مریم سردشتی

عکاس _تصویربردار

پوریا ترابی

عکاس ـ تصویربردار

سید متین هاشمی

سایر همکاران

باشگاه عکاسان

محدثه مدنی

عضو فعال باشگاه عکاسان

فاطمه عابدینی

عضو باشگاه عکاسان

فاطمه حسین مردی

عضو فعال باشگاه عکاسان

شیما فیض نسب

عضو باشگاه عکاسان