آنونس | من زنده برگشتم آنونس | من زنده برگشتم آنونس | من زنده برگشتم آنونس | من زنده برگشتم آنونس | من زنده برگشتم

مجتبی حیدری مجتبی حیدری مجتبی حیدری مجتبی حیدری مجتبی حیدری

مجتبی حیدری ۱۸۰ کیلومتر از شهرستان سرباز در سیستان تا منطقه ای در پاکستان را با دوربینش و همراه مهندس ساجد طی کرد و پای صحبت ریش سفیدان و مردم منطقه نشست ،تا حاصلش مستند ۳۰ دقیقه ای " من زنده برگشتم " شد. مجتبی حیدری ۱۸۰ کیلومتر از شهرستان سرباز در سیستان تا منطقه ای در پاکستان را با دوربینش و همراه مهندس ساجد طی کرد و پای صحبت ریش سفیدان و مردم منطقه نشست ،تا حاصلش مستند ۳۰ دقیقه ای " من زنده برگشتم " شد. مجتبی حیدری ۱۸۰ کیلومتر از شهرستان سرباز در سیستان تا منطقه ای در پاکستان را با دوربینش و همراه مهندس ساجد طی کرد و پای صحبت ریش سفیدان و مردم منطقه نشست ،تا حاصلش مستند ۳۰ دقیقه ای " من زنده برگشتم " شد. مجتبی حیدری ۱۸۰ کیلومتر از شهرستان سرباز در سیستان تا منطقه ای در پاکستان را با دوربینش و همراه مهندس ساجد طی کرد و پای صحبت ریش سفیدان و مردم منطقه نشست ،تا حاصلش مستند ۳۰ دقیقه ای " من زنده برگشتم " شد. مجتبی حیدری ۱۸۰ کیلومتر از شهرستان سرباز در سیستان تا منطقه ای در پاکستان را با دوربینش و همراه مهندس ساجد طی کرد و پای صحبت ریش سفیدان و مردم منطقه نشست ،تا حاصلش مستند ۳۰ دقیقه ای " من زنده برگشتم " شد.

آنونس | من زنده برگشتم
آنونس | من زنده برگشتم
مجتبی حیدری

مجتبی حیدری ۱۸۰ کیلومتر از شهرستان سرباز در سیستان تا منطقه ای در پاکستان را با دوربینش و همراه مهندس ساجد طی کرد و پای صحبت ریش سفیدان و مردم منطقه نشست ،تا حاصلش مستند ۳۰ دقیقه ای " من زنده برگشتم " شد.

آنونس | آرزو های مرده
آنونس | آرزو های مرده
مجتبی حیدری

قوانین مربوط به سن ازدواج در ایران راه را برای کودک همسری باز گذاشته است. هرچند بسیاری از ازدواج‌های کودک همسری‌ با پیگیری دادستان ها و نهادهای مدنی جلوگیری و یا ابطال شده اند اما هنوز هم در مناطقی از ایران این مساله رواج دارد.

فتوکلیپ | ساربان شترهای بی مرتع
فتوکلیپ | ساربان شترهای بی مرتع
مجتبی حیدری

موانع زندگی حداقلی این مردم انگار قرار نیست تمام شود. منابع طبیعی حالا جلوی چرای شترها را گرفته است و قریب ۷۰۰ نفردر این کشور ((ممنوع الچرا)) شده اند.

فتوکلیپ | هدیه خدا
فتوکلیپ | هدیه خدا
مجتبی حیدری

علی اسدی پس از تجربه ناکامی های متعدد اقتصادی و آسیب دیدن در یک سانحه رانندگی تلخ، از سه سال قبل به پیشنهاد همسرش و یکی از دوستانش وارد عرصه صنایع دستی شده است و حالا او به کیمیاگری درختان مرده می پردازد.

فتوکلیپ | سبزی مادر
فتوکلیپ | سبزی مادر
مجتبی حیدری

خانم مهاجر شجاعی کار خود را ابتدا با سفارش روزانه حدودا ۵ کیلو آغاز کرد و به مرور به بیش از چند صد کیلو رسید تا جایی که برای آماده سازی سفارشات نیاز به بکارگیری ۸ خانم دیگر نیز بود.

فتوکلیپ | در همسایگی دریا
فتوکلیپ | در همسایگی دریا
مجتبی حیدری

کشتار شتر مرغ کار دشواری است که سید هادی دنبال می کند و بدن ورزیده او این کار مشکل را برایش ممکن کرده است.

فتوکلیپ | یک دست صدا دارد.
فتوکلیپ | یک دست صدا دارد.
مجتبی حیدری

راه انداختن بساط تاب بازی برای کودکان با استفاده از طناب و شاخه محکم یک درخت بخش ثابت جشن های ترکمن هاست. آن روز اما جشن سالانه ترکمن ها در روستای «کرد آق قلا» به عزا تبدیل شد.

فتوکلیپ | رام کردن میوه ی وحشی
فتوکلیپ | رام کردن میوه ی وحشی
مجتبی حیدری

مهندس مجید زمانی یکی از فعالان اقتصاد مقاومتی است که پس از دو سال مطالعه و سرمایه گذاری برای کشت حرفه ای تمشک، موفق به رام کردن این میوه وحشی شده است.